Projekt

Zachodzące w przyrodzie Beskidów Zachodnich oraz Sudetów zmiany, są wypadkową wielu, często równolegle, toczących się procesów. Większość z nich łączy skomplikowana sieć wzajemnych zależności. By poznać mechanizmy toczących się na naszych oczach zjawisk klęskowych, potrzebne jest kompleksowe spojrzenie na możliwie dużą liczbę parametrów, poprzez wykorzystanie custom writings najnowszych, dostępnych na rynku technologii. Dostępne obecnie algorytmy geostatystyczne, oparte o cyfrowe modele terenu i powierzchni jego pokrycia, wraz z szeregiem innych zmiennych, opisujących funkcjonowanie ekosystemów leśnych, przyczynią się do lepszego poznania mechanizmów wielkoobszarowych wylesień. Stwarza to niespotykaną szansę obserwacji procesów rozpadu drzewostanów w czasie dissertationforme.com rzeczywistym i wyciągania wniosków z tego, co się dzieje w danej chwili. Nigdzie w Europie a być może i na świecie nie podjęto próby analizy wielkoobszarowych wylesień z wykorzystaniem tak szerokiego spektrum technologii. Ale też nigdzie nie wystąpiło zagrożenie wielkopowierzchniowym obumarciem drzewostanów świerkowych tak wartościowych z punktu widzenia przyrodniczego i socjalnego.

Uzupełnieniem planowanych badań będzie praktyczne opracowanie, a następnie wdrożenie systemu informacji przestrzennej, który usprawni działania służb terenowych, a także dostarczy dodatkowych narzędzi analitycznych pionom zarządzania na szczeblu nadleśnictwa i dyrekcji regionalnej.