Problematyka badawcza

Obserwowane obecnie w Beskidach Zachodnich, zamieranie drzewostanów świerkowych na masową skalę, nie jest zjawiskiem nowym. Podobne klęski wystąpiły w ostatnich kilkudziesięciu latach nie tylko w ukraine ladies looking for marriage, ale także w różnych regionach Europy i choć przyczyny nie zawsze były takie same, to efekt końcowy pozostawał wszędzie podobny: drzewostany zniszczone w krótkim okresie czasu na dużych obszarach, a w konsekwencji ogromne utrudnienia w planowej gospodarce leśnej z negatywnymi skutkami dla przyrody i społeczeństwa.

Pomimo, że podobne zjawiska, poddawane były wnikliwej analizie, pomimo, że opublikowano setki prac naukowych, to jednak leśnicy nigdy nie mieli okazji wejrzeć szczegółowo w złożony proces rozpadu świerczyn podczas jego trwania. Warto zwrócić uwagę na fakt, że również klęska ekologiczna w lasach sudeckich, nie doczekała się jednolitej interpretacji i wskazania przez ośrodki naukowe, który z czynników odegrał decydującą rolę w rozpadzie drzewostanów.

Technologie, którymi dzisiaj dysponujemy stwarzają takie możliwości poprzez trwałe, swoiste „cyfrowe odlewy-modele” dynamicznych procesów wylesiania kolejnych partii gór. Nigdzie do tej pory, nie wykorzystano jednocześnie zdjęć lotniczych, zdjęć satelitarnych, skaningu terenowego, skaningu lotniczego, pomiarów na powierzchniach kołowych, pomiarów ze stacji meteorologicznych oraz dendrochronologii, do próby stworzenia symulacji dalszego przebiegu lub zagrożenia wystąpieniem nowej klęski ekologicznej.

Tak szeroki wachlarz informacji poddanych analizie, dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych i budowie systemu eksperckiego, może przełomem w naszym postrzeganiu procesów rozpadu drzewostanu i umożliwić w dużym stopniu powrót do planowej gospodarki leśnej. Dokonane obserwacje przyczynią się również do pogłębienia wiedzy leśnej o wielkoobszarowych procesach rozpadu świerczyn, inicjowanych czynnikami biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi.