Metodyka i cele

Głównym założeniem utworzenia dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu, jest zebranie jak największej liczby zróżnicowanych danych, dotyczących pośrednio, lub bezpośrednio rozwoju drzewostanów świerkowych, które po analizie przestrzennej, mogą przynieść niezwykle przydatne dla praktyki wyniki o przełomowym znaczeniu dla lasów, zagrożonych zjawiskami klęskowymi.

W trakcie trwania projektu, nadane zostaną wagi i odpowiednie znaczenia w systemie eksperckim zarówno dla danych wielkoobszarowym (skaning lotniczy, lotnicze zdjęcia cyfrowe) jak i punktowych (powierzchnie próbne – badania dendrochronologiczne, fitopatologiczne). Do budowy algorytmów zdolnych automatycznie typować np. zagrożone wylesieniami powierzchnie planuje się wykorzystać sieci neuronowe lub inne narzędzia analityczne, istniejące na rynku. Dane zbierane punktowo, poddane zostaną selekcji i weryfikacji umożliwiającej ich ekstrapolację na cały, cyfrowy model Beskidów Zachodnich.

Równolegle z pracami badawczymi planuje się budowę systemu monitorowania lasów, którego zadaniem będzie połączenie bazy SILP, informacji płynących bezpośrednio z terenu od służb terenowych oraz danych przestrzennych zbieranych w trakcie trwania projektu, dzięki zastosowaniu rozmaitych technologii telemetrycznych.

Realizowany temat: Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” jest również a może przede wszystkim tematem wdrożeniowym. Celem jest nie tylko próba stworzenia modelu cyfrowego, który będzie swoistym wirtualnym poligonem badawczym, ale także budowa nowoczesnego systemu GIS, który dzięki odpowiedniej konstrukcji i treści będzie mógł być wykorzystywany przy realizacji codziennych zadań gospodarki leśnej.

Pośród technologii, które zostaną wykorzystane przy realizacji projektu znajdują się m.in.:

1. Pomiar wybranych cech drzewostanu na powierzchniach kołowych. Pomimo tego, że planuje się wykorzystać szereg najnowszych technologii zarówno do inwentaryzacji stanu wyjściowego jak i dokumentacji toczących się procesów, wciąż niezastąpione są pomiary w tradycyjnej formie. W ramach projektu planuje się założenie ponad 595 powierzchni kołowych (opartych w większości o WISL), które rozlokowane na terenach leśnych o siatce 2 km / 2 km, umożliwiął badanie wybranych cech drzewostanu podczas trwaniu projektu. Poza podstawowymi pomiarami i oceną drzew, zbierane są próbki do badań dendrochronologicznych, entomologicznych oraz fitopatologicznych. Monitoring prowadzony będzie w trzech nawrotach a wykorzystanie metod geostatystycznych umożliwi ekstrapolację wyników na cały obszar Beskidów i Sudetów.

2. Skaning lotniczy. Jedną z podstawowych technolog