Aktualności

Nowe dane oraz analizy dostępne na portalu mapowym

Na portalu mapowym zostały zamieszczone nowe dane oraz analizy. Aktualizacja objęła następujące elementy:

1. Zakładka mapa bazowa – zamieszczono zobrazowania satelitarne RapidEye z lat 2015 i 2016 oraz wskaźniki wegetacyjne NDVI z lat 2012 i 2016

2. Zakładka analizy – aktualizacja analiz zmian pokrycia terenu: w latach 2015-16 oraz w mapa zbiorcza 2012-2016 oraz zamieszczono wynik następujących analiz: średniego pięcioletniego przyrostu wysokości drzew, wysokości górnej drzewostanu, skutków wiatrołomów w N-ctwie Międzylesie, różnicy w powierzchni wydzieleń (pow.3D-pow.SILP), dominującej ekspozycji w wydzieleniu, średniego nachylenia w wydzieleniu, średniej wysokości n.p.m. w wydzieleniu, pojedynczych drzew (odsetek martwych drzew w wydzieleniu, liczby drzew martwych na hektar w wydzieleniu, liczby drzew na hektar w wydzieleniu)
VII Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych”

Pracownicy Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi biorący udział w projekcie „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” przygotowali na VIII Konferencje „Geomatyka w Lasach Państwowych” referaty oraz postery, które stanowią pokłosie prac wykonanych w projekcie.

Lista referatów wraz z opisem przedstawionych na konferencji:

1. Radomir Bałazy, Mariusz Ciesielski – Analizy BigData na podstawie warstw LMN dla obszaru całej Polski – Dostęp do danych przestrzennych z wielu źródeł umożliwia przeprowadzenie wieloaspektowych analiz na poziomie kraju. W referacie przedstawiono potencjalną możliwość wykorzystania danych LMN w analizach BigData.

2. Radomir Bałazy, Mariusz Ciesielski, Piotr Tompalski (University of British Columbia) – Określenie stopnia defoliacji świerków, na podstawie danych LiDAR – Określenie defoliacji na powierzchniach kołowych wciąż jest odbywa się na podstawie interpretacji wizualnej. Dlatego też, autorzy zaproponowali obiektywną metodę określania defoliacji dla świerka w oparciu o dane z lotniczego skanowania laserowego. Powierzchnie testowe oraz weryfikacyjne stanowiło ponad 300 powierzchni kołowych w Sudetach i Beskidach.

3. Radomir Bałazy, Mariusz Ciesielski, Michał Zasada (SGGW), Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (DGLP) – Zamieranie drzewostanów świerkowych w Sudetach i Beskidach w kontekście topografii terenu – Proces zamierania świerków jest powszechny nie tylko w Polsce ale również w całej Europie. Autorzy na podstawie danych teledetekcyjnych określili jak na proces zamierania drzewostanów wpływają zmienne topograficzne.

Lista posterów wraz z opisem przedstawionych na konferencji:

1. Patryk Waraksa, Radomir Bałazy, Tomasz Hycza, Mariusz Ciesielski – Porównanie klasycznej metody urządzania lasu z modelem austriackim opartym o dane z lotniczego skanowania laserowego i ortofotomapę

2. Beata Mróz, Mariusz Ciesielski, Tomasz Hycza, Radomir Bałazy – Inwentaryzacja uszkodzeń pohuraganowych oraz wieloaspektowa analiza procesu ich porządkowania, na podstawie serii zdjęć satelitarnych w Nadleśnictwie Międzylesie – Wiatr to jeden z największych sprawców uszkodzeń w lasach. Inwentaryzacja terenowa uszkodzeń (wywrotów i złomów) spowodowanych przez ten czynnik jest czasochłonna oraz nie zawsze możliwe jest dotarcie w trudno dostępne miejsca. Dlatego też, aby przyśpieszyć proces inwentaryzacji wykorzystuje się zdjęcia lotnicze i zobrazowania satelitarne wykonane tuż po wystąpieniu szkód. W referacie zostanie przedstawiony przykład Nadleśnictwa Międzylesie. Autorzy wykonali inwentaryzacje miejsc wywrotów i złomów oraz na podstawie serii zdjęć BlackBridge kierunku procesu „porządkowania lasu” w kontekście różnych zmiennych przestrzennych.

3. Tomasz Hycza, Radomir Bałazy, Katarzyna Osińska-Skotak (Politechnika Warszawska) – Przebieg zmian stanu zdrowotnego drzewostanów świerkowych w Sudetach i Beskidach w okresie 2012-2016 na podstawie zobrazowań satelitarnych – Seria zobrazowań satelitarnych z lat 2012 -16 została wykorzystana do określenia trendów zmian w stanie zdrowotnym drzewostanów świerkowych w Sudetach i Beskidach. Na podstawie wskaźników wegetacyjnych obliczanych z wykorzystaniem kanału podczerwieni, autorzy wykazali, że stan zdrowotny w dużym stopniu zależy od czynników topograficznych.

4. Krzysztof Korzeniewski, Mariusz Ciesielski, Radomir Bałazy, Zbigniew Borowski – Analiza wpływu paśników na rozmiar i położenie szkód od jeleniowatych w Sudetach i Beskidach – Informacja o rozmieszczeniu paśników z LMN oraz dane na temat uszkodzeń drzewostanów przez zwierzynę z SILP, została wykorzystana do znalezienia odpowiedzi na pytanie czy i w jakim stopniu rozmieszczenie paśników wpływają na wielkość szkód? Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem liczebności zwierzyny, zmiennych drzewostanowych oraz topografii terenu.


Seminarium projektowe w Kostrzycy

W dniach 24-25 września 2015 r. w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy odbyło się seminarium, na którym zaprezentowano najnowsze wyniki badań z projektu pt. „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacji w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”.

Temat realizowany jest na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez Instytut Badawczy Leśnictwa, przy współpracy z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
Pierwszego dnia odbyła się część referatowa, podczas której zaprezentowano dotychczas uzyskane wyniki z projektu. Uczestników seminarium przywitali w imieniu organizatorów: Pan dr inż. Marek Kmiecik – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP we Wrocławiu, Pan dr inż. Piotr Gołos – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych IBL oraz Pan Wiesław Krzewina – Zastępca Dyrektora Generalnego LP ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju.

Część referatową rozpoczęła prezentacja kierownika projektu – Pana Radomira Bałazego na temat postępu prac w projekcie. Przedstawione zostały główne założenia projektu oraz stan zrealizowanych i przewidzianych prac w projekcie. Prace terenowe przeprowadzone w 2014 r. przedstawił Pan Janusz Bańkowski – Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – Oddział Brzeg. Podczas prezentacji przedstawiono wyniki pomiarów oraz uzyskane wyniki.

Następnie prof. dr hab. Zbigniew Sierota przedstawił wyniki analiz grzybów mykoryzowych oraz grzybów patogenicznych. Dr hab. Justyna Nowakowska, prof. nadzw. IBL zaprezentowała natomiast wyniki analiz genetycznych populacji świerka na podstawie materiału genetycznego z pomiarów terenowych w 2012 r. Pani Halina Dróżdż (IBL) omówiła wyniki analiz fizyko-chemicznych gleb leśnych w Beskidach.

Pierwszą sesję referatową zakończyło wystąpienie przygotowane przez Panów Marka BłasiaMieczysława Sobika – pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczące relacji danych meteorologicznych z dendrochronologicznymi na obszarze badań.

Podczas drugiej sesji referatowej Pan Mariusz Ciesielski i Pan Tomasz Hycza (IBL) przedstawili wyniki analiz na podstawie zobrazowań satelitarnych oraz analiz przestrzennych, których celem była lokalizacja drzewostanów dotkniętych klęską oraz analiza jej uwarunkowań.

Część wykładową seminarium zakończyły wystąpienia Pana Radomira Bałazego (IBL), który przedstawił wyniki prac dotyczących szkód powodowanych przez jeleniowate oraz Pana Krzysztofa Mroczka (TAXUS-IT) na temat rozwoju aplikacji mobilnej i serwerowej przygotowanej w ramach projektu. Całość seminarium podsumował Pan Wiesław Krzewina (Zastępca Dyrektora Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych), podkreślając wyjątkowość realizowanego projektu i potrzebę ukierunkowania innych przedsięwzięć naukowych w podobny, bardzo bliski praktyki leśnej sposób.
Drugiego dnia odbyła się część terenowa, podczas której zaprezentowano możliwości analizy przyrostu drzew na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego oraz analizy zmian pokrycia terenu w drzewostanach na bazie zobrazowań satelitarnych. Ponadto Pani Nadleśniczy Zyta Bałazy (Nadleśnictwo Szklarska Poręba), zaprezentowała uczestnikom seminarium obszary, na których prowadzone jest odnowienie naturalne buka, restytucja jodły oraz okolice kopalni kwarcu „Stanisław”, gdzie na początku lat 80. miało miejsce masowe zamieranie świerka. Część terenowa przybliżyła uczestnikom możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii oraz pokazała, jak prowadzona jest obecnie gospodarka leśna na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Uczestnicy konferencji

Pan Marek Kmiecik (Zastępca Dyrektora RDLP we Wrocławiu) oraz Pan Piotr Gołos (Zastępca Dyrektora IBL)


VII Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych”

Pracownicy Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi, firmy TaxusIT oraz stażyści biorący udział w projekcie „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” przygotowali na VII Konferencje „Geomatyka w Lasach Państwowych” referaty oraz postery, które stanowią pokłosie prac wykonanych w projekcie.

Lista referatów wraz z opisem przedstawionych na konferencji:

1. Radomir Bałazy z zespołem – Systemy wspierania decyzji – prentacja wprowadzająca do Projektu „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” – Celem prezentacji było zaprezentowanie nagrodzonego nagrodą SAG 2014 ww. Projektu.

2. Mariusz Ciesielski, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła – Niedźwiecki (DGLP), Krzysztof Stereńczak – Wykorzystanie istniejących danych geomatycznych w określaniu powierzchni łowisk – W prezentacji zaprezentowano analizę przestrzenną wykorzystującą różnego rodzaju dane do określania właściwej powierzchni łowisk.

3. Adam Konieczny, Łukasz Błaszczyk (TaxusIT) – Dynamiczna analiza „potoków mas” – prezentacja funkcjonalności modułu serwerowego i założeń w Projekcie „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” – prezentacja miała przybliżyć funkcjonowanie modułu dynamicznego wyliczania „potoków mas”
w ramach ww. Projektu.

4. Krzysztof Mroczek (TaxusIt) – Koordynacja online akcji P-POŻ, czy działań straży leśnej, na przykładzie funkcjonalności modułu mobilnego oraz serwerowego Projektu „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” – prezentacja miała za zadanie przybliżyć funkcjonowanie modułu koordynowania w czasie rzeczywistym akcji P-POŻ i straży leśnej zbudowanego w ramach ww. Projektu.

Lista posterów przygotowanych na konferencję (tytuły posterów zgodne z informacją zamieszczone na stronie LP, mogą one się różnić od tytułów ostatecznych):

1. Tomasz Hycza, Krzysztof Stereńczak – Analiza zmian pokrycia terenu na obszarach leśnych w Sudetach i Beskidach Zachodnich – Tematem posteru była ewaluacja dwóch metod analizy zmian pokrycia terenu – analizy postklasyfikacyjnej oraz odjęcia wartości wskaźnika NDVI, na przykładzie nadleśnictw w Sudetach i Beskidach Zachodnich.

2. Aneta Modzelewska, Krzysztof Stereńczak, Radomir Bałazy – Wpływ zróżnicowania przestrzennego wybranych cech drzewostanu na zmienność teledetekcyjnych wskaźników roślinności na podstawie obrazów Rapid Eye – Teledetekcyjne wskaźniki roślinności pozwalają na ocenę kondycji drzewostanów, jednak odpowiedź wskaźników jest zależna także od innych czynników, jak biofizyczne i biometryczne cechy roślinności oraz ich zmienność czasowa i przestrzenna. Celem badań była ocena, jak przestrzenne zróżnicowanie cech drzewostanu, takich jak wysokość czy wiek jest odzwierciedlane przez wskaźniki wegetacyjne.

3. Mariusz Ciesielski, Zbigniew Borowski, Radomir Bałazy, Krzysztof Stereńczak – Wieloaspektowe analizy przestrzennej zmienności szkód łowieckich w górach na podstawie danych z SILP – Prezentacja miała za zadanie przybliżyć możliwości wykorzystania danych z SILP oraz danych z lotniczego skanowania laserowego do celów zaawansowanych analiz przestrzennych w łowiectwie.

4. Marlena Kycko, Krzysztof Stereńczak, Radomir Bałazy – Zastosowanie obrazów RapidEye do oceny stanu zdrowotności lasów – Celem pracy było określenie dokładności wykorzystania różnych metod klasyfikacji i danych RapidEye do detekcji obszarów pokrytych martwymi drzewami.

5. Aneta Modzelewska, Krzysztof Stereńczak – Metodyka opracowania maski drzewostanów żywych na obrazach Rapid Eye – Monitorowanie stanu lasów na podstawie obrazów RapidEye, wymaga w wielu przypadkach zawężenia obszaru analizy do drzewostanów żywych. W tym celu, opracowano metodykę maskowania innych obszarów, tj. martwych drzew, nowych nasadzeń czy luk. Posłużono się
tu dodatkowymi materiałami, jakimi są Znormalizowany Różnicowy Model Terenu, ortofotomapa, Leśna Mapa Numeryczna i teledetekcyjne wskaźniki roślinności.

6. Krzysztof Stereńczak, Mariusz Ciesielski, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła – Niedźwiecki (DGLP) – Dokładność numerycznego modelu terenu w warunkach leśnych – Przedstawiono wyniki analizy dokładności kilkuset modeli terenu, wygenerowanych w kilku programach geomatycznych w różnych układach filtracji i interpolacji danych lotniczego skanowania laserowego. Weryfikacja dokładności przeprowadzona została w terenie górzystym na ponad 1600 punktach geodezyjnych i jej wyniki mają istotne znaczenie praktyczne.

7. Mariusz Ciesielski, Krzysztof Stereńczak – Wykorzystanie danych ALS do weryfikacji i aktualizacji przebiegu dróg w Leśnej Mapie Numerycznej – Dostęp do danych z ISOK-u oraz rozwój badań dotyczących lotniczego skanowania laserowego (ALS) pozwala sądzić, że dane te mogą wspomóc bądź też zastąpić dotychczasowe metody wykorzystywane przy aktualizacji LMN. Jedną z wielu warstw LMN, która podlega aktualizacji jest warstwa zawierająca informacje przestrzenne o przebiegu dróg. Tematyka posteru dotyczył problematyki detekcji przebiegu dróg przy użyciu ALS. Wyniki detekcji porównano z aktualnymi danymi z LMN dla Nadleśnictwa Szklarska Poręba.


Nagroda Special Achievement in GIS

Projekt „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, realizowany przez Zakład Informatyki i Modelowania (obecnie Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi) IBL został nagrodzony międzynarodową nagrodą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie systemów informacji przestrzennych (Special Achievement in GIS 2014).

Rokrocznie do kapituły w Stanach Zjednoczonych zgłaszanych jest kilka tysięcy propozycji, z których najlepsze są nominowane i zwykle nagradzane statuetką, zwaną potocznie Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w lipcu w San Diego, podczas największej na świecie konferencji, dotyczącej systemów informacji przestrzennej, która skupia średnio 15 tysięcy uczestników. Projekt prezentowany był tam 2013 roku, podczas sesji dotyczącej leśnictwa.

Nagroda Special Achievement in GIS

W gronie laureatów z Polski, znalazły się w poprzednich latach takie instytucje jak GUS, ENERGA-OPERATOR SA, czy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a ze świata wymienić można choćby National Geographic Society, European Environment Agency, U.S. Army Geospatial Center, Canadian Forest Service, NASA Langley Research Center, Bayerisches Landesamt für Umwelt, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), City of Seattle, Canadian Dept of National Defence Mapping and Charting Establishment, Brisbane City Council, Singapore Land Authority, La Poste Suisse, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.


Seminarium i warsztaty terenowe w Jaszowcu

W dniach 27–28 lutego 2014 r. w R.L.O.E.E Leśnik w Ustroniu Jaszowcu odbyło się seminarium, połączone z warsztatami terenowymi, poświęcone prezentacji postępów projektu: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, realizowanego przez Zakład Informatyki i Modelowania Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Pracownicy Zakładu podczas rejestracji uczestników

W seminarium udział wzięło ok. 60 osób, w tym przedstawiciele dwunastu nadleśnictw sudeckich i beskidzkich, uczestniczących w projekcie, a także przedstawiciele Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Karkonoskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Gór Stołowych, Zespołów Ochrony Lasu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i Katowicach oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ponadto udział wzięli przedstawiciele firm i organizacji biorących udział w projekcie, m.in.: Taxus IT i BULiGL w Brzegu.

Po przywitaniu gości oraz wygłoszeniu wprowadzenia przez Doradcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prof. dr hab. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego, uczestnikom został przedstawiony raport z realizacji projektu przez koordynatora projektu Radomira Bałazego (IBL), a następnie prezentacja pierwszych wyników analizy danych teledetekcyjnych – przez dr inż. Krzysztofa Stereńczaka (IBL). Kolejno zostały zaprezentowane wyniki szczegółowych analiz tematycznych, w tym m.in.: prezentacja pierwszych wyników badań fizyko-chemicznych przez dr Józefa Wójcika (IBL) oraz prezentacja pierwszych wyników analizy danych fitopatologicznych i mikoryzowych przez Rafała Ważnego (Instytut Nauk o Środowisku) w zastępstwie prof. dr hab. Zbigniewa Sieroty (IBL). Ponadto Damian Korzybski (IBL), kierownik projektu „Leśne Centrum Informacji”, podczas prezentacji nt. „Możliwości Systemu LCI” podkreślił, iż wyniki analiz tematycznych są już dostępne w Leśnym Centrum Informacji.

Podczas pierwszego dnia seminarium przedstawiono także nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w projekcie, gdyż temat: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, jest również tematem wdrożeniowym, a jego celem jest budowa nowoczesnego systemu GIS. Dzięki odpowiedniej konstrukcji będzie on mógł być wykorzystywany przy realizacji codziennych zadań gospodarki leśnej.

Warsztaty terenowe

W drugim dniu spotkania, mającego charakter sesji terenowej, uczestnicy brali czynny udział w warsztatach terenowych na terenie Nadleśnictwa Ustroń. Odbył się pokaz technologii terenowego skanowania laserowego wykonany przez dr Grzegorza Zajączkowskiego (IBL) oraz pracowników Zakładu Informatyki i Modelowania IBL. Zaprezentowano również gniazda kornikowe, zidentyfikowane dzięki zdjęciom satelitarnym i specjalistycznemu oprogramowaniu teledetekcyjnemu. Zwieńczeniem spotkania był wykonany w technologii skanowania laserowego, pamiątkowy skan wszystkich uczestników. (tekst: Maja Winnicka)

Skan uczestników konferencji