Seminarium i warsztaty terenowe w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy

W dniach 2–3 lipca 2015 r. w Leśnym Banku Danych Genów w Kostrzycy odbył się seminarium połączone z warsztatami terenowymi, poświęcone prezentacji postępów projektu: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, realizowanego przez Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane: raport z postępu prac w projekcie, raport z prac terenowych wykonanych w 2014 roku oraz najnowsze wyniki analiz mykoryzowych i fitopatologicznych, fizyko – chemicznych, genetycznych, szkód powodowanych przez jeleniowate, przestrzennych, meteorologicznych, dendrochronologicznych oraz teledetekcyjnych.

Źródło: www.ibles.pl

VII Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych

Pracownicy Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi, firmy TaxusIT oraz stażyści biorący udział w projekcie „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” przygotowali na VII Konferencje „Geomatyka w Lasach Państwowych” referaty oraz postery, które stanowią pokłosie prac wykonanych w projekcie.

Lista referatów wraz z opisem przedstawionych na konferencji:

 1. Radomir Bałazy z zespołem – Systemy wspierania decyzji – prentacja wprowadzająca do Projektu „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” – Celem prezentacji było zaprezentowanie nagrodzonego nagrodą SAG 2014 ww. Projektu.
 2. Mariusz Ciesielski, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła –  Niedźwiecki (DGLP), Krzysztof Stereńczak – Wykorzystanie istniejących danych geomatycznych w określaniu powierzchni łowisk – W prezentacji zaprezentowano analizę przestrzenną wykorzystującą różnego rodzaju dane do określania właściwej powierzchni łowisk.
 3. Adam Konieczny, Łukasz Błaszczyk (TaxusIT) – Dynamiczna analiza „potoków mas” – prezentacja funkcjonalności modułu serwerowego i założeń w Projekcie „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” – prezentacja miała przybliżyć funkcjonowanie modułu dynamicznego wyliczania „potoków mas”
  w ramach ww. Projektu.
 4. Krzysztof Mroczek (TaxusIt) – Koordynacja online akcji P-POŻ, czy działań straży leśnej, na przykładzie funkcjonalności modułu mobilnego oraz serwerowego Projektu „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu” – prezentacja miała za zadanie przybliżyć funkcjonowanie modułu koordynowania w czasie rzeczywistym akcji P-POŻ i straży leśnej zbudowanego w ramach ww. Projektu.

Lista posterów przygotowanych na konferencję (tytuły posterów zgodne z informacją zamieszczone na stronie LP, mogą one się różnić od tytułów ostatecznych):

 1. Tomasz Hycza, Krzysztof Stereńczak – Analiza zmian pokrycia terenu na obszarach leśnych w Sudetach i Beskidach Zachodnich – Tematem posteru była ewaluacja dwóch metod analizy zmian pokrycia terenu – analizy postklasyfikacyjnej oraz odjęcia wartości wskaźnika NDVI, na przykładzie nadleśnictw w Sudetach i Beskidach Zachodnich.
 2. Aneta Modzelewska, Krzysztof Stereńczak, Radomir Bałazy – Wpływ zróżnicowania przestrzennego wybranych cech drzewostanu na zmienność teledetekcyjnych wskaźników roślinności na podstawie obrazów Rapid Eye – Teledetekcyjne wskaźniki roślinności pozwalają na ocenę kondycji drzewostanów, jednak odpowiedź wskaźników jest zależna także od innych czynników, jak biofizyczne i biometryczne cechy roślinności oraz ich zmienność czasowa i przestrzenna. Celem badań była ocena, jak przestrzenne zróżnicowanie cech drzewostanu, takich jak wysokość czy wiek jest odzwierciedlane przez wskaźniki wegetacyjne.
 3. Mariusz Ciesielski, Zbigniew Borowski, Radomir Bałazy, Krzysztof Stereńczak – Wieloaspektowe analizy przestrzennej zmienności szkód łowieckich w górach na podstawie danych z SILP – Prezentacja miała za zadanie przybliżyć możliwości wykorzystania danych z SILP oraz danych z lotniczego skanowania laserowego do celów zaawansowanych analiz przestrzennych w łowiectwie.
 4. Marlena Kycko, Krzysztof Stereńczak, Radomir Bałazy – Zastosowanie obrazów RapidEye do oceny stanu zdrowotności lasów – Celem pracy było określenie dokładności wykorzystania różnych metod klasyfikacji i danych RapidEye do detekcji obszarów pokrytych martwymi drzewami.
 5. Aneta Modzelewska, Krzysztof Stereńczak – Metodyka opracowania maski drzewostanów żywych na obrazach Rapid Eye – Monitorowanie stanu lasów na podstawie obrazów RapidEye, wymaga w wielu przypadkach zawężenia obszaru analizy do drzewostanów żywych. W tym celu, opracowano metodykę maskowania innych obszarów, tj. martwych drzew, nowych nasadzeń czy luk. Posłużono się
  tu dodatkowymi materiałami, jakimi są Znormalizowany Różnicowy Model Terenu, ortofotomapa, Leśna Mapa Numeryczna i teledetekcyjne wskaźniki roślinności.
 6. Krzysztof Stereńczak, Mariusz Ciesielski, Radomir Bałazy, Tomasz Zawiła – Niedźwiecki (DGLP) – Dokładność numerycznego modelu terenu w warunkach leśnych – Przedstawiono  wyniki analizy dokładności kilkuset modeli terenu, wygenerowanych w kilku programach geomatycznych w różnych układach filtracji
  i interpolacji danych lotniczego skanowania laserowego. Weryfikacja dokładności przeprowadzona została w terenie górzystym na ponad 1600 punktach geodezyjnych i jej wyniki mają istotne znaczenie praktyczne.
 7. Mariusz Ciesielski, Krzysztof Stereńczak – Wykorzystanie danych ALS do weryfikacji
  i aktualizacji przebiegu dróg w Leśnej Mapie Numerycznej
  – Dostęp do danych
  z ISOK-u oraz rozwój badań dotyczących lotniczego skanowania laserowego (ALS) pozwala sądzić, że dane te mogą wspomóc bądź też zastąpić dotychczasowe metody wykorzystywane przy aktualizacji LMN. Jedną z wielu warstw LMN, która podlega aktualizacji jest warstwa zawierająca informacje przestrzenne o przebiegu dróg. Tematyka posteru dotyczył problematyki detekcji przebiegu dróg przy użyciu ALS. Wyniki detekcji porównano z aktualnymi danymi z LMN dla Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

Autor: Mariusz Ciesielski

Seminarium i warsztaty terenowe w Jaszowcu

W dniach 27–28 lutego 2014 r. w R.L.O.E.E Leśnik w Ustroniu Jaszowcu odbyło się seminarium, połączone z warsztatami terenowymi, poświęcone prezentacji postępów projektu: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, realizowanego przez Zakład Informatyki i Modelowania Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W seminarium udział wzięło ok. 60 osób, w tym przedstawiciele dwunastu nadleśnictw sudeckich i beskidzkich, uczestniczących w projekcie, a także przedstawiciele Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Karkonoskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Gór Stołowych, Zespołów Ochrony Lasu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i Katowicach oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ponadto udział wzięli przedstawiciele firm i organizacji biorących udział w projekcie, m.in.: Taxus IT i BULiGL w Brzegu.

Po przywitaniu gości oraz wygłoszeniu wprowadzenia przez Doradcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych prof. dr hab. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego, uczestnikom został przedstawiony raport z realizacji projektu przez koordynatora projektu Radomira Bałazego (IBL), a następnie prezentacja pierwszych wyników analizy danych teledetekcyjnych – przez dr. Krzysztofa Stereńczaka (IBL). Kolejno zostały zaprezentowane wyniki szczegółowych analiz tematycznych, w tym m.in.: prezentacja pierwszych wyników badań fizyko-chemicznych przez dr Józefa Wójcika (IBL) oraz prezentacja pierwszych wyników analizy danych fitopatologicznych i mikoryzowych przez Rafała Ważnego (Instytut Nauk o Środowisku) w zastępstwie prof. dr hab. Zbigniewa Sieroty (IBL). Ponadto Damian Korzybski (IBL), kierownik projektu „Leśne Centrum Informacji”, podczas prezentacji nt. „Możliwości Systemu LCI” podkreślił, iż wyniki analiz tematycznych są już dostępne w Leśnym Centrum Informacji.

Podczas pierwszego dnia seminarium przedstawiono także nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w projekcie, gdyż temat: „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu”, jest również tematem wdrożeniowym, a jego celem jest budowa nowoczesnego systemu GIS.

Dzięki odpowiedniej konstrukcji będzie on mógł być wykorzystywany przy realizacji codziennych zadań gospodarki leśnej.

W drugim dniu spotkania, mającego charakter sesji terenowej, uczestnicy brali czynny udział w warsztatach terenowych na terenie Nadleśnictwa Ustroń. Odbył się pokaz technologii terenowego skanowania laserowego wykonany przez dr Grzegorza Zajączkowskiego (IBL) oraz pracowników Zakładu Informatyki i Modelowania IBL. Zaprezentowano również gniazda kornikowe, zidentyfikowane dzięki zdjęciom satelitarnym i specjalistycznemu oprogramowaniu teledetekcyjnemu. Zwieńczeniem spotkania był wykonany w technologii skanowania laserowego, pamiątkowy skan wszystkich uczestników.

Tekst: Maja Winnicka

fot.: Mariusz Ciesielski, Maja Winnicka

Źródło: www.ibles.pl

Projekt IBL nominowany do międzynarodowej nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie SIP

Projekt „Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu, realizowany przez Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL został nominowany do międzynarodowej nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie systemów informacji przestrzennych (Spatial Achievement in GIS 2014).

Sudety-beskidy-logo

Rokrocznie do kapituły w Stanach Zjednoczonych zgłaszanych jest kilka tysięcy propozycji, z których najlepsze są nominowane i zwykle nagradzane statuetką, zwaną potocznie „GIS-owym Oscarem”. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w lipcu w San Diego, podczas największej na świecie konferencji, dotyczącej systemów informacji przestrzennej, która skupia średnio 15 tysięcy uczestników. Projekt prezentowany był tam w zeszłym roku, podczas sesji dotyczącej leśnictwa.

 

W gronie laureatów z Polski, znalazły się w poprzednich latach takie instytucje jak GUS, ENERGA-OPERATOR SA, czy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a ze świata wymienić można choćby National Geographic Society, European Environment Agency, U.S. Army Geospatial Center, Canadian Forest Service, NASA Langley Research Center, Bayerisches Landesamt für Umwelt, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), City of Seattle, Canadian Dept of National Defence Mapping and Charting Establishment, Brisbane City Council, Singapore Land Authority, La Poste Suisse, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

Projekt finansowany jest ze środków Lasów Państwowych.